Gå rett til innhaldet på sida, eller til utvida navigasjon for vevstaden!

Åge No © 2000-2008 Vel storleik: [ S ][ vanleg ][ L ]( ? )
 
* Televimsen viser deg undersidene i cv-seksjonen

Ungdomsteamet i Ytre Namdal :: Attest 01.08.2000

Det stadfestast at Åge Utnes, fødd 21.09.1959, har vore tilsett i 100% stilling som ungdomskonsulent i Ytre Namdal frå 25.08.1999 til 30.06.2000.

Organisatorisk er stillinga underlagt styringsgruppa for "Prosjekt interkommunalt ungdomsarbeid i Ytre Namdal," og i det daglege underlagt Oppvekstsjefen i Vikna kommune. I faglege spørsmål støttar konsulenten seg på valde styringsgruppe og Ungdomsteamet i Ytre Namdal.

Ungdomsteamet er tverretatleg og sett saman av fagfolk som jobbar med barn og unge i kommunane Leka, Nærøy og Vikna. På stats- og fylkesnivå er teamet samansett av representantar for Lensmannsetaten, Den norske kyrkja, aetat, spesialpedagogar og rådgjevarar frå Val og Ytre Namdal vidaregåande skolar. Kommunane er representerte ved kulturkontora, helse- og sosialavdelingane, skolehelsetenesta, rådgjevarar frå skolane samt dei interkommunale barnevern- og pedagogisk-psykologiske tenestene for Ytre Namdal.

Arbeidsoppgåvene for ungdomskonsulenten har vore tiltaksarbeid, som vidareføring av rusførebyggjande arbeid, vidareutvikling og iverksetjing av nye førebyggjande tiltak, og leiarfunksjon i Rørvik ungdomsklubb og støttefunksjon overfor Leka og Nærøy ungdomsklubbar. Utoverretta arbeid er lagt vekt på gjennom å vere kontaktperson for ungdom, å drive oppsøkjande verksemd i ungdomsmiljøa og å koordinere foreldretiltak. Saksbehandling og sekretærarbeid for ungdomsteamet er lagt til stillinga.

Stillinga som ungdomskonsulent er finansiert som eit spleiselag mellom kommunane Vikna, Nærøy og Leka samt Ytre Namdal vidaregåande skole, førebels for ein periode på 2 år. Stillinga har medført ein del arbeid på kveldstid og i helgane. Prosjektperioden blei avslutta 31.12.1999, og stillinga har i vinter vore i ein omorganiseringsfase.

Utnes har vist stort engasjement i ei utfordrande stilling. Han har utført arbeidet på ein tilfredsstillande måte.

R.H. O., rådmann

Eigne kommentarar

Eg fekk ti trivelege månader med dei ytternamdalske ungdommane. "Prosjekt interkommunalt ungdomsarbeid i Ytre Namdal" gjekk mot slutten, og dei unge sitt ve og vel kom kanskje litt i bakgrunnen på grunn av dei organisatoriske omstenda rundt stillinga.

Fagleg sett blei stillinga styrt av ungdomsteamet. Teamet var spennande, men kanskje for breitt samansett til at det kunne bli dynamisk eller effektivt, og teammøta blei ofte prega av profesjonelt betinga uro. Ungdomsteamet hadde inkje formelt mandat og kunne ikkje fatte vedtak. Det var særs interessant å sjå samarbeidet mellom instansane på nært hald. Nokre av etatane hadde vasstette skott, mens andre hadde signal om å gå nye vegar.

Administrativt var stillinga lagt inn under Vikna kommune. Oppvekst- og kulturavdelinga var under omleggjing med tilhørande vakansar. Det var òg ei nyttig røynsle at fagteamet og administrasjonen hadde ulike oppfatningar av kva tiltak og verkemiddel som skulle iverksetjast blant dei unge. Eg la vurderingane til faggruppa til grunn for det praktiske arbeidet som konsulent.

Etter at arbeidsforholdet formelt var avslutta jobba eg to veker gratis for å følgje opp einskilde ungdommar og avvikle nedprioriterte oppgåver.

[ til toppen ]

www.aage.no © 2000-2008

Rørvik sentrum

Ut mot havet, Rørvik

Lenkje til attest frå Ungdomsteamet i Ytre Namdal, Vikna kommune, 1999-2000

Ytre Namdal er kystkommunane Leka, Nærøy og Vikna med 10.500 innbyggjarar og ligg på grensa til Nordland. Ytre Namdal er forfattarane Olav Duun og Magnhild Haalkes rike. Men bøkene "En flyktning krysser sitt spor" til Aksel Sandemose og "Animal Farm" til George Orwell kan òg vere god ballast.

[ til toppen ]

Her er du no :: aage.no » nn » cv » relevant » UT :: Ungdomsteamet i Ytre Namdal

Sist endra 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelegheit : Søk på vevstaden!
Ser sida rar ut? Trykk F5 og/eller F11 eller prøv å endre storleiken på vindauget! Kjem du over inkvart anna tullete, så send meg ein e-post! :: Blogg!
Til toppen